Když Å¡la Kamila pÅ™ed Vánoci na poÅ¡tu pro balíÄek, Äekalo tam na ni malé pÅ™ekvapení v podobÄ› dárku zdarma – útlá knížka formátu A5 s názvem Vztahy bez stížností od Willa Bowena. PÅ™esnÄ› to, co potÅ™ebovala! Poslední dobou mÄ›la pocit, že si na vÅ¡echno a na vÅ¡echny jen stěžuje. S niÄím nebyla dost spokojená, nic jí nebylo dost dobré a po chuti. ChtÄ›la to zmÄ›nit, a proto se hned pustila do Ätení. MÄ›la zvláštní pocit, že se právÄ› z této knížky dozví nÄ›co nového, co jí pomůže. VždyÅ¥ se k ní dostala tak prapodivnÄ›, náhodnÄ› a tajemnÄ›, ani vlastnÄ› nevÄ›dÄ›la jak. PÅ™eÄetla ji, jak se říká, jedním dechem za jeden den. Moc se jí líbila, protože v ní naÅ¡la hned nÄ›kolik návodů, jak vztahy zlepÅ¡it.

zamilovaná dvojice

Se svým přítelem Tomášem se Äasto nemohli ve svých debatách dohodnout, a tak vÄ›tÅ¡inou mezi nimi vznikaly nepříjemné rozepÅ™e a hádky, které konÄily tak, že spolu nÄ›kolik dní nemluvili nebo se vůbec nescházeli. Rozhodla se tedy po domluvÄ› s Tomášem vyzkouÅ¡et z oné knížky jednu metodu, která mÄ›la tÅ™i kroky postupu: Říkám – chápu – souhlasím. Tato metoda spoÄívala v tom, že si partneÅ™i vždy odsouhlasí, že se správnÄ› pochopili, co si říkají. VÄ›tÅ¡inou totiž hádky vznikají právÄ› ve chvíli, kdy nás posluchaÄ â€“ partner, správnÄ› nepochopí. Pak už se každý hádá jenom o svoji pravdu, své vidÄ›ní svÄ›ta. Je tedy dobré to, co jeden říká (mluvÄí), aby ten druhý (posluchaÄ) zopakoval svými slovy, jak chápe mluvÄího.

krabiÄka tvaru srdíÄka

A mluvÄí potvrdí souhlasem, že ho posluchaÄ pochopil správnÄ›, případnÄ› dovysvÄ›tlí, jak to zamýšlel jinak. ZpoÄátku byla takováto komunikace mezi Tomášem a Kamilou dosti krkolomná a zdlouhavá. Vyžadovala hodnÄ› trpÄ›livost a tolerance. ÄŒasem se ale ukázalo, že se vyplatí dobÅ™e si naslouchat a více chápat druhého. Rozhodli se, že tuto metodu budou používat právÄ› ve chvíli, když mÄ›l jeden nebo druhý z nich pocit, že v nÄ›m cosi zaÄíná vřít tak, že by zaÄal zvyÅ¡ovat hlas a opÄ›t by pak skonÄili vzájemným osoÄováním, napadáním a hádkou. Tak, jak doposud mÄ›li ve zvyku. Po nÄ›jaké dobÄ› byli mile pÅ™ekvapeni, že se jejich komunikace o dost zlepÅ¡ila.