Asi není tÅ™eba říkat, že jízda, aÅ¥ už autem Äi na motocyklu, není zrovna bezpeÄná. Vždy je zde možnost, že se dostaneme do dopravní nehody. Koneckonců, jejich poÄet se neustále zvyÅ¡uje, a s tím i pravdÄ›podobnost, že to potká i nás.

 

NaÅ¡tÄ›stí jsou zde způsoby, jak jim lze pÅ™edejít, nebo alespoň o nÄ›co snížit možnost, že nepotká zrovna nás. Zde je vÅ¡ak potÅ™eba mít na pamÄ›ti, že žádná z dále uvedených metod není ani zdaleka stoprocentní. Mohou vÅ¡ak znaÄnÄ› zvýšit pravdÄ›podobnost, že se v pořádku dostanete do cíle.

 

nový automobil

 

Tou první je bezesporu opatrná jízda. To znamená pÅ™edevším jet radÄ›ji pomaleji. Tak máme totiž více Äasu zareagovat na nenadálou situaci, aÅ¥ už se jedná o zvíře, které nám vbÄ›hne do cesty, nebo neoÄekávané chování jiného Å™idiÄe. Stihneme tak zabrzdit dřív, ne se s oním zvířetem Äi autem srazíme.

 

K tomu samozÅ™ejmÄ› patří i pÅ™izpůsobování jízdy jak stavu vozovky, tak i okolnímu poÄasí. Za silného deÅ¡tÄ› Äi mlhy, kdy je snížená viditelnost, je zapotÅ™ebí mnohem více opatrnosti, než za krásného, jasného dne. O ledovce samozÅ™ejmÄ› ani nemluvÄ›.

 

auto po dopravní nehodě

 

Dále je to také používání výstražných znamení a Äitelnost pro ostatní Å™idiÄe. To znamená nezapomenout použít blinkr, a vždy se snažit naznaÄit, co udÄ›láte příštÄ›. Zde nejÄastÄ›ji působí problémy náhlé odboÄení, které mnoho Å™idiÄů neumí signalizovat dopÅ™edu.

 

NeuÅ¡kodí ani používání pÅ™edních a zadních svÄ›tel. ZajiÅ¡Å¥ují totiž, že vaÅ¡e auto bude mnohem lépe vidÄ›t, a tak je menší nebezpeÄí, že jej nÄ›kdo pÅ™ehlédne, zvláštÄ› za zhorÅ¡ené viditelnosti. To je pro prevenci dopravních nehod velmi důležité, neboÅ¥ pokud vás ostatní nevidí, nemohou se vám ani vyhnout.

 

JistÄ›, jak už bylo Å™eÄeno, žádná z výše uvedených metod není stoprocentní. AvÅ¡ak vaÅ¡e Å¡ance na to, že úspěšnÄ› dojedete, se pÅ™i jejich použití dramaticky zvyÅ¡ují. A Äím vyšší budou, tím bezpeÄnÄ›jší na silnici budete.